VIDEO TIME!

VIDEO TIME!

今天天气很好,我们出去吧!

/Jīntiān tiānqì hěn hǎo, wǒmen chūqù ba!/

THE WEATHER IS VERY GOOD TODAY, LET’S GO OUT!

___ __ _

Part of >WEATHER<

___ __ _

Chineseffect is a web-app!

___ __ _

(via https://www.youtube.com/watch?v=XElnrlLQwUo)